EFOP-1.4.4

 2018. augusztus 08., szerda

Tanulással határ a csillagos ég!
EFOP-1.4.4-17-2017-00035
Megvalósításának kezdete: 2017.11.01.
Befejezésének határideje: 2019.10.31.
Támogatás összege: 29 999 167 Ft

BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ

EFOP-1.4.4-17
A Csillag-ász Regionális Alapítvány 2017 novemberétől elindította az EFOP 1.4.4-17-2017-00035 nyilvántartási számú, „Tanulással határ a csillagos ég!” című pályázati projektet. A 24 hónapon át tartó projekt a Széchenyi 2020 – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül valósul meg. A 30 millió forint értékű európai uniós támogatás fő célja a hátrányos helyzetű 10 és 18 éves kor közötti általános vagy középiskolás, gyermekvédelmi támogatásban részesülő elsősorban roma lányok, illetve a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok mentorálása. Célja az iskolai lemorzsolódásának visszaszorítása, az érettségihez és szakmához való eljutás megkönnyítése. Egyesületünk felmérést végzett, hol van leginkább szükséglet a projekt megvalósításához. Projektidőszakunk alatt két éven át tartó folyamatos mentorálás zajlik, melyen az egyéni mentoráláson felül a lányok csoportfoglalkozásokon, családi napokon, valamint kirándulásokon vehetnek részt. A projekt megvalósítási időszakában legalább 40 db csoportfoglalkozás kerül megtartásra.

A felhívás célja
A pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelését célozza. A beavatkozások stabil alapot teremtenek a majdani iskolai előrehaladásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

Projekt megvalósítási időszak: 2017.11.01. – 2019.10.31.

A megvalósítás helyszíne: Lakitelek, Bács-Kiskun megye.

Projektünk célcsoportja az alábbi három körből tevődik össze:

 • 10-18 éves általános vagy középiskolás – elsősorban roma – lányok
 • a bevont lányok családja
 • korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok

Pályázatunk keretében az alábbi megvalósítandó tevékenységeket vállaltuk:

 • Szükségletfelmérés – a célcsoport kiválasztása tekintetében a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása, szükségleteik beazonosítása. A korábban lemorzsolódott diákok leánytestvéreire helyezzük a hangsúlyt a célcsoportba való bevonás során, mivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy ha a nagyobb testvér illetve testvérek nem fejezték be tanulmányaikat, a kisebb testvérre is ugyanez a sors vár, különös tekintettel a családi körülményeikre.
 • A helyi közösség érzékenyítése, a döntéshozók tájékoztatása, helyi szakemberek bevonása a program megvalósításába. A szükségszerű partnerek, akiknek empatikus, megértő, és segítőkész együttműködése elengedhetetlen, mind a célcsoport tagjainak kiválasztása során, mind pedig a projekt megvalósításában.
 • Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára a támogatási időszak alatt folyamatosan. A bevont mentorok szaktudásukkal, helyismeretükkel, szociális érzékenységükkel, és példamutatásukkal szakmai és lelki támogatást nyújtanak a célcsoport tagjainak és azok családtagjainak a megvalósítási időszak alatt, így játszva központi szerepet a célcsoport tagjainak felzárkóztatásában.
 • Csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel – amelynek célja a tapasztalatok megosztása, a horizontális tanulás biztosítása, az önismeret fejlesztése, a prevenció és a hátránykompenzáció biztosítása – a projektbe közvetlenül bevont (mentorált) gyerekek, fiatalok és mentoraik számára, szükség szerint egyéb szakemberek (romológiával foglalkozó roma szakember, pszichológus, pályaorientációs tanácsadó, életvezetési tanácsadó) részvételével.
 • Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében (pl. buszbérlet, szakkönyv, hangszer, színházjegy, múzeumi belépő, tanulmányi kirándulás részvételi díjának átvállalása, ruházat, étkezési utalvány, sportegyesületi tagság, sporteszköz, tanfolyam díja, rajzeszközök, stb)
 • Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, találkozók szervezése EFOP-1.4.4. megvalósító és a tevékenységeket megvalósító szervezetekkel. Az együttműködés keretében megvalósul a tapasztalatok átadása, az eredményekhez való eljutás módszertanának megismertetése a többi megvalósítóval, az esetleges nehézségek leküzdési módjának megvitatása, a hasonló jellegű problémák eltérő megoldási lehetőségeinek kielemzése, a problémák kiiktatására tett törekvések során szerzett tapasztalatainak átvétele, és a többi együttműködő szervezet ezen tapasztalatokkal való felvértezése.

A kötelezően választandó tevékenységek közül az alábbiakat valósítjuk meg:

 • Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, a biztonságos internethasználat elősegítése, a veszélyek tudatosítása, valamint az önvédelmi képességek növelése érdekében helyi körzeti megbízott, illetve küzdősportokkal foglalkozó eredményes sportoló, illetve szakember bevonása. A tréningek során kiemelkedő szerep jut a település körzeti megbízottja számára, aki gyakorlati útmutatásokkal tud szolgálni a veszélyforrások elkerülése vonatkozásában.
 • Az aktív szabadidős tevékenységek közül természetjárásokat szervezünk, melyeknek több célja van: egyrészt az egészséges életmódra neveléshez kapcsolódik, másrészt ismeretanyag bővítéséül is szolgálhat az iskolában tanult természettudományos tananyag vonatkozásában, harmadrészt pedig témát biztosítunk a képzőművészeti alkotónapokhoz. A képzőművészeti alkotónapokat természetjárással egybekapcsoltan valósítjuk.
 • Egészségügyi szűrésvizsgálatok szervezése, az eljutás biztosítása a mentorok vezetésével. Ezen programnak abból a szempontból van jelentősége, hogy a célcsoport tagjai életkörülményeiket tekintve különösképpen veszélyeztetett csoportba tartoznak.
 • Egészséges életmódra való nevelés, tanácsadás a szülők számára, előadók meghívása akik egészségügyi, táplálkozási, alkohol- és drogprevenciós valamint életviteli tanácsokkal látják el a célcsoport tagjait.
 • Önismereti foglalkozások, amiknek során a célcsoport tagjai reálisabb, részletesebb, árnyaltabb képet kapnak önmagukról, saját tulajdonságaikról, megismerkednek személyes erősségeikkel, kreativitásuk, fantáziájuk fejlődik, jobban eligazodnak majd a tanár-diák kapcsolatok terén, a konfliktusokat és a szorongást keltő helyzeteket pedig hatékonyabban tudják kezelni.
 • Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatása, velük való együttműködés. Ezek során a célcsoport tagjai a pszichológussal, valamint az egyes érintett területeken aktívan működő személyekkel való személyes kontaktusuk során ízelítőt kaphatnak egy-egy lehetőleg hiányszakma szépségeiről, előnyeiről, követelményeiről. Látogatásokat szervezünk szakközépiskolákba és munkahelyekre, hogy ez által kedvet csináljunk a továbbtanulásra.